§ 1 Postanowienia wstępne
1. Platforma internetowa MEETINGS WEEK POLAND, dostępna pod adresem internetowym https://www.meetingsweek.pl, prowadzona jest przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, z siedzibą przy ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, NIP: 5252120120, REGON: 013227340, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000152119.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z platformy i określa zasady korzystania z platformy internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem platformy.

§ 2 Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, z siedzibą przy ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, NIP: 5252120120, REGON: 013227340, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000152119
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
5. Platforma - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.akademia.skkp.org.pl. Platforma internetowa MEETINGS WEEK POLAND znajduje się na platformie Syskonf.
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rejestracji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia lub Konferencji ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta na platformie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zakupione na Platformie Szkolenia lub Konferencje.
10. Formularz rejestracji  - interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie Zamówienia i dokonanie płatności.
11. Szkolenie/Konferencja - dostępna na Platformie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Szkolenia zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się umowę o świadczenie usługi szkoleniowej online.

§ 3 Kontakt z Platformą
1. Adres Sprzedawcy: SKKP ul. Piękna 24/26 a, 00-549 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@skkp.org.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 764 399
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Alior Bank 64 2490 0005 0000 4530 4353 4664
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 -17.00 od poniedziałku do piątku.

§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania oferty szkoleniowej Platformy oraz składania zamówień na Szkolenia, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie oferty szkoleniowo-konferencyjnej Platformy oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Cena Szkolenia obejmuje dostęp do usługi szkoleniowej na Platformie przez okres 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności.  Cena Konferencji obejmuje dostęp do usługi konferencyjnej na Platformie przez okres 3 miesięcy  od daty rozpoczęcia konferencji.

§ 6 Konto na Platformie
1. Klient po dokonaniu zakupu na Platformie otrzyma od Sprzedawcy dostęp do indywidualnego konta na platformie szkoleniowej. W przypadku zakupu Konferencji Klient otrzyma dostęp do indywidualnego konta na 48 godzin przed terminem konferencji.
2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email wskazanego w zamówieniu oraz kodu dostępu, ustanowionego przez Sprzedawcę.
3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Szkolenie/Konferencję będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się”
2. wypełnić Formularz rejestracji poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli odbiorcą jest Przedsiębiorca,
3. kliknąć przycisk “Wyślij”,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza rejestracji na Platformie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Platforma udostępnia tylko możliwość płatności elektronicznych. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 9 Prawo autorskie
1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i jako takie są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Zakazane jest pobieranie Szkoleń/Konferencji  i udostępnianie Konta innym osobom.
2. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia/Konferencji  przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Zakup szkolenia nie jest jednoznaczny z otrzymaniem jakichkolwiek praw autorskich do Szkoleń/Konferencji, czy też oprogramowania znajdującego się na Platformie.

§ 10 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
1. Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Szkolenie/Konferencja zostało udostępnione Klientowi przez Sprzedawcę.
2. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania ze Szkolenia/Konferencji po uiszczeniu opłaty.
5. Poprzez dokonanie opłaty i zalogowanie się do swojego Konta, Klient oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi szkolenia/konferencji.
6. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie e-mail przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11 Reklamacje
1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Sprzedawcę należy zgłaszać, na adres e-mail: biuro@skkp.org.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę Klienta;
  b) określenie przedmiotu reklamacji;
  c) tytuł Szkolenia i identyfikator transakcji płatniczej;
  d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  e) datę zawarcia Umowy;
  f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie Kupujący wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Sprzedawcy i na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy, procesu reklamacji oraz w celach marketingowych i handlowych.
2. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Administratorem Danych jest Sprzedawca.
4. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Internetowej: https://meetingsweek.pl/prywatnosc oraz Platformie internetowej https://www.meetingsweek.pl
6. Klient dodając komentarze przy materiałach udostępnionych przez Sprzedawcę, a utrwalanych za pośrednictwem zdjęć, bądź video wyraża jednocześnie bezpłatną, nieodwołalną i nieterminową zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie jego danych osobowych, w tym również wizerunku.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SKKP Warszawa, 1.03.2021.